در زمان جنگهای صلیبی، جنگجویان برای جلوگیری از خیانت همسرانشان از نوعی شورت

آهنی (شكل پیوست) استفاده می كردند  و به آن قفل می زدند و كلید آن را به روحانی شهر

می دادند و پس از برگشتن از جنگ، كلید را پس می گرفتند كه در این رابطه جوك های

مختلفی ساخته شد

 

جوك :  یكی از جنگجویان صلیبی بعد از قفل كردن شورت همسرش، كلید آن را به کشیش شهر        

میده ،اما هنوز 500 متر دور نشده بود كه روحانی شهر نفس زنان خودشو به جنگجو می رسونه

و میگه : كلید اشتباهه!!!