میل به خوردن نمک یکی از اسرار شگفت انگیز طبیعت است. چنین تمایلی ، هم در نهاد بشر وجود دارد و در نهاد دیگر حیوانات. اکنون هزاران سال است که بشر پیوسته نمک را مصرف می کند و برایش ارزش بسیار قائل است. واژه ( سلری ) که در زبان انگلیسی ، به معنای ( حقوق و دستمزد ) است ، از واژه ای لاتینی کرفته شده است که معنای ( نمک )می دهد.

در مکزیک قدیم ،نمک به قدری اهمیت داشت که همه ساله دختر زیبایی را قربانی خدای نمک می کردند! وقتی که یک زندانی دستش از غذا های نمکدار دور می ماند ، پس از مدتی دیوانه وار هوس نمک می کند .آیا هیچ می دانید که بخش مایع بدن ما در واقع یک( محلول نمک ) است؟ بنابراین چون بدن از راه های گوناگون ، همچون تراویدن عرق ، به تدریج مایع درون خود را از دست می دهد ، در نتیجه نیاز شدیدی به جبران نمک های از دست رفته پیدا می کند.

در اقیانوسها نمک به حد فراوان نهفته است؛ آنقدر فراوان که می تواند تمام سطح زمین را فرا بگیرد. اما در خشکی ،بر عکس ، نمک چندانی یافت نمی شود. گیاهان نیز نمک قابل ملاحظه ای در بر ندارند. تازه بیشتر نمکهای موجود در خشکی بر اثر ریزش باران ، شسته شده ، به درون رود ها و دریاها سرازیر می گردد . می گویند حیوانات خشکی از نسل موجوداتی هستند که روزگاری در دریا می زیستند ؛ لذا مایع بدنشان هنوز بخش مایع بدن حیوانات زمینی چیزی از سنخ آب دریاست ! از آنجا که در خشکی و نه از طریق گیاهان نمک مورد نیاز حیوانات تامین نمی شود، در نهاد خود حیوانات میل به خوردن نمک آفریده شده است تا خودشان در جست جوی نمک بر آیند .

پس این کاوش از آن روی است که حیوان از طعم نمک لذت می برد .گوشتخواران شیفته نمک نیستند ؛ چرا که نمک مورد نیاز خود را از مایع لاشه قربانی خود ،اما گیاهخواران یا حیواناتی که از مواد گیاهی تغذیه میکنند، نیاز خود را به نمک کاملاً احساس می کنند و به دنبالش میگردند

منبع:www.iranew.com