درازی عمر بعضی از حیوانات :

در بین حیواناتی که در خشکی زندگی میکنند لاک پشت برنده جایزه طول عمر است .(بین 300 تا 409 سال)

سوسمار نیز تا 300 میتواند زیست نماید .اگر با فیل خوش رفتاری شود عمرش به 100 سال میرسد .عقاب نیز به همین مقدار و گاهی به 200 سال نیز میرسد . خرگوش 7 سال ،گاو 25 سال ،گوسفند 12 سال ،گربه 13 سال ،سگ و بز 15 سال ،شتر 40 سال ،اسب 30 سال زندگی میکنند.

. . نام بعضی از پدران مشهور

پدر اتم انیشتین (آلمان)                        پدر برق ادیسون (آمریكا)
پدر تاریخ هرودوت (یونان)                       پدر چاپ گوتنبرگ(آلمان)
پدر سینما لومیر (فرانسه)                      پدر شعر اروپایی هومر(یونان)
پدر شعر نو نیما یوشیج(ایران)                 پدر شیمی جابربن حیانِ (عراقی)
پدر ژِِِئوشیمی گلداشمیت(آلمان)             پدر طب بقراط(یونان)
پدر فلسفه ارسطو (یونان)                      پدر موشك گدارد (آمریكا)
پدر هواپیما پیلا تردوروزیه(فرانسه)            پدر موسیقی پاگانی نی(ایتالیا