بهار 92 روز و 21 ساعت –

تابستان 93 روز و 14 ساعت –

پاییز 89 روز و 19 ساعت –

زمستان 89 روز تمام است –

چهار فصل چگونه بوجود می آید ؟

کره زمین یک حرکت وضعی دارد ویک حرکت انتقالی .حرکت وضعی آن حرکتی است که 24 ساعت یکبار دور محور خود می چرخد در ضمن یک حرکت دور خورشید نیز دارد و این حرکت انتقالی است.که مدتش یکسال است  چون در یک زاویه از مدارش محور زمین مختصری کج است در نتیجه در بعضی مواقع سطح زمین بیش از مواقع دیگر در معرض نور آفتاب قرار می گیرد و بالعکس ان طرف دیگرش کمتر نور می بیند در نتیجه وجود یک چنین وضع است که چهار فصل تولید می شود .یعنی آن قسمت از زمین که در حین حرکت وضعی اش بیش از همه در معرض نور آفتاب است ،دارای روزهای بلند و شبهای کوتاه است و در طی این مدت در این قسمت زمین تابستان حکم فرماست بالعکس ان طرف دیگر که نور کمتر میبیند روزها کوتاه و شبها دراز است وفصل زمستان را میگذراند . بهار و پاییز موقعی است که نور بطور متعادل بر سطح زمین میتابد .

 

اسامی ماههای فارسی ،قمری و فرنگی

ماههای شمسی فارسی

ماههای قمری –فرنگی

نام

تعداد روزها

لقب

صور فلکی

نام

تعداد روزها

ماههای قمری

فروردین

31 روز

چمن

حمل

ژانویه

31 روز

محرم الحرام

اردیبهشت

31 روز

گل آور

ثور

فوریه

28 روز

صفرالمظفر

خرداد

31 روز

جان پرور

جوزا

مارس

31 روز

ربیع الاول

تیر

31 روز

گرما خیز

سرطان

آوریل

30 روز

ربیع الثانی

مرداد

31 روز

آتش بین

اسد

مه

31 روز

جمادی الاول

شهریور

31 روز

جهان بخش

سنبله

ژوئن

31 روز

جمادی الثانی

مهر

30 روز

دژم خوی

میزان

ژوئیه

31 روز

رجب المرجب

آبان

30 روز

باران ریز

عقرب

اوت

31 روز

شعبان المبارک

آذر

30 روز

اندوهگین

قوس

سپتامبر

30 روز

رمضان المبارک

دی

30 روز

ماده

جدی

اکتبر

31 روز

شوال المعظم

بهمن

30 روز

برف آور

دلو

نوامبر

31 روز

ذیقعده الحرام

اسفند

30 روز

مشکین فام

حوت

دسامبر

31 روز

ذیحجه الحرام