جک جکهای باحال

به غضنفر میگن پدرتو بیشتر دوست داری یا مادرتو . میگه : مادرتو.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه جوجه تیغی کیوی میبینه بهش میگه: داداش کی از سربازی اومدی؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خروسه به مرغه می گه نوک می دی عزیزم؟مرغه با عشوه و افاده می گه نه.خروسه می گه به جهنم با خودکار می نویسم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه نفر می‌بینه که همه رفیقاش موبایل دارن جز خودش، یه کاغذ لوله می‌کنه، می‌بنده به کمرش، میره پیش رفیقاش. ازش می‌پرسن: این چیه؟ میگه: وای، باز هم فکس رسید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه نفر زنگ میزنه به دوستش، آهسته میگه: من الان توی جلسه ام. بعدا باهات تماس میگیرم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هواپیما داشت سقوط می کرد . همه داشتن جیغ میزدن به جز یه آقاهه ! ازش می پرسن چرا تو ساکتی ؟ میگه : ماله بابام که نیست بذار سقوط کنه..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه روزیه مرده سرش خوردبه نرده رفت پشت پرده خورد حلواارده!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک روز یه مخه راه میوفته دنبال غضنفر می گه بگومنوکم داری بگو بگو کمی غم داری بگو...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک مگسه دست می ندازه دورگردن gf خودش می گه:می دونستی بیشتراز گوه می خوامت.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه روزهزارپایی به مهمانی میره.تا میاد کفشاشو دربیاره مهمونی تموم می شه.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک روز یک فیل میره سینما میبینه جانیست. مورچه دلش میسوزه میگه بیا بشین روی پای من!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک روز یک فیله وگنجیشکه می خواستن باهم دعواکنند گنجیشکه ادعاش می شده که توی این دعوابرنده می شه بعدکه دعوا شروع می شه فیل بایک ضربه ی خرطوم گنجشک رو نقش زمین می کنه فیله می گه:دیدی زورمن ازتوبیشتره! گنجیشکه که همه ی پرهاش ریخته بوده می گه:آقافیله تازه کجاش رودیدی من تازه کتم رودرآوردم..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه مورچه عاشق دختر همسایه میشه، بعد از یک هفته می‌فهمه که چایی خشک بوده..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گرگه داشته شل شل راه میرفته. ازش میپرسن چی شده؟ میگه رفتم دم خونه شنگول و منگول و حبه انگور. بعد گفتم منم منم مادرتون. از بخت بد باباهه خونه بود حرف مار رو هم باور کرد!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یه روز اقا گرگه میره دمه خونه شنگول و منگول در میزنه مامان شنگول و منگول درو باز می کنه میگه بیا تو بچه ها نیستند..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

جوک هفته : راننده زن را چطور بشناسیم : 1) اگه ماشینش پنچر بشه کاپوت ماشین رو بالا میزنه و توی ماشینو نگاه میکنه! 2) اگه راهنمای چپ رو بزنه و سمت راست بپیچه! 3) وقتی پشت سرش باشی و چراغ بزنی یا بوق بزنی توی آینه رو نگاه کنه تازه یادش میاد که روسریش رو باید درست کنه! 4) وقتی که با سرعت 140 تا یه پیچ رو دور بزنه! (البته این یکی در مورد خانوم ها صدق نمیکنه چون اونا بشتر از 14 تا نمیرن) 5) وقتی که برن پمپ بنزین و بعد از زدن بنزین با همون شیلنگ داخل باک حرکت کنن برن!