شخصی درون زندانی حبس شده است. اتاقی که این شخص در آن نگاهداری میشود دو در دارد که یکی به سمت چوبه دار راه دارد ولی دیگری به بیرون زندان راه دارد و منجر به آزادی زندانی میشود. هر یک از این درها یک نگهبان دارد که یکی از انها همیشه راست میگوید و دیگری همیشه دروغ و هر دو از اینکه کدام در به کجا راه دارد و نیز از راستگویی یا دروغگویی نگهبان دیگر آگاهند. زندانی ما حق دارد تنها یک سوال از یکی از نگهبانها بپرسد و سپس یکی از درها را انتخاب کند. در ضمن نگهبانها فقط با “بلی” یا “خیر” پاسخ میدهند. او چطور می تواند با تنها یک سوال دری که به سوی آزادی باز میشود را پیدا کند؟!

قبل از اینک پاسخ را در انتهای صفحه ببینید کمی فکر کنید!

پاسخ:

فکرهاتون را کردید؟

ساده است (همیشه معما بعد از حل ساده است!). زندانی به سراغ یکی از نگبانها میرود و میپرسد:

“اگر من از نگهبان دیگر بپرسم که این در به سمت آزاد شدن باز میشود یا نه، او چه خواهد گفت؟”

اگر در مذکور، در ِ آزادی باشد، دوحالت پیش میاید:

1- یا نگبان راستگو بوده، که او با توجه به دروغگو بودن نگهبان دیگر (که پاسخ خواهد داد : خیر) جواب میدهد: “خیر”

2- اگر نگهبان دروغگو باشد، جواب نگهبان دیگر ( بلی ) را برعکس خواهد کرد و او هم خواهد گفت ” خیر”!

پس جواب “خیر” به معنای اینست که این در، به سمت بیرون زندان راه دارد! به همین ترتیب جواب “بلی” یعنی این در به چوبه دار ختم میشود.

ساده بود ، نه؟!