ه یارو میگن عروسی پسرت کیه؟میگه این دوشنبه نه چهار شنبه بعدی 

 

به یارو میگن یه چیزی بگو توش آب باشه میگه شیلنگ