دو شکارچی با هم صحبت می کردند. اولی پرسید:« اگر خرسی به تو حمله کند، چه می کنی؟»دومی: «با تفنگ شکارش می کنماولی: « اگر تفنگ نداشته باشی، چه؟»دومی:« می روم بالای درختاولی:« اگر آنجا درخت نباشد، چی؟» دومی: «خب، پشت یک صخره پنهان می شوماولی: «اگر صخره نبود، چه؟»دومی:« توی گودالی دراز می کشماولی: «اگر گودال هم نبود؟»در این موقع، شکارچی دوم عصبانی شد و گفت: «داداش!  بگو ببینم، تو طرفدار منی یا خرسه؟!