هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان ‌پزشک پرسیدم : شما چطور می‌فهمید که 

یک بیمار روانى ، به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه ؟!

روان ‌پزشک گفت: ما این وان حمام را پر از آب می‌کنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و

یک سطل جلوى بیمار می‌گذاریم و از او می‌خواهیم که وان را خالى کند ...

من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگـتر است ! ؟

روان‌ پزشک گفت: نه! آدم عادى ، این درپوش زیرآب وان را بر می‌دارد. شما می‌خواهید

تختـتان کنار پنجره باشد؟!!